Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Törzskönyveztetési szabályzat

 

V. Törzskönyvezési feladatok szabályai

 

 

                    1. Általános szabályok

 

Törzskönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés:

( törzskönyvezés, kennelnév ügyintézés, export törzskönyvek)

tkv1@kennelclub.hu , +36 70 9842769 ( Bérces Ibolya ) kezelt FCI fajtacsoport: FCI III.; VI.; VIII.; IX.

Az Egyesület a MEOESZ-től kapott fajtagondozói megbízás alapján végzi a MEOESZ Alapszabályában és belső szabályzataiban a fajtagondozó szervezetek számára meghatározott feladatokat és gyakorolja az ekként meghatározott jogokat. Az Egyesület a MEOESZ tagjaként vagy fajtagondozóként gyakorolt jogait és kötelezettségeit csak és kizárólag olyan másik egyesületre ruházhatja megbízással, amelyik a MEOESZ-nek maga is tagja  megbízás keltekor és annak teljesítése során végig, de az Egyesület úgy felel a megbízott tevékenységéért, mintha maga járt volna el (a felelősség megtartása), továbbá felel minden olyan következményért vagy eredményért, kárért stb., ami a megbízás nélkül nem következett volna be.

Az Egyesület feladatai az előző bekezdés alapján:

V/A.    Alombejelenő ellenőrzése

Az Egyesület a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata szerinti határidőben elvégzi a MEOESZ-hez benyújtott és a MEOESZ által az Egyesületnek megküldött alombejelentő nyomtatványok és mellékleteik ellenőrzését, melynek során az FCI, a MEOESZ alapszabálya, ügyrendje és szabályzatai előírásait, valamit jelen szabályzatot továbbá a MEOESZ-el kötött fajtagondozási megbízási megállapodás előírásait betartja. Amennyiben az Egyesület a tenyésztő, tartó vagy velük azonos megítélésű személyek iratcsatolása illetve nyilatkozata alapján jár el, úgy az iratot csatoló, adatot közlő személy teljes anyagi, polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelőek, illetve a csatolt okiratok valósak. Ez a szabály nem mentesíti az Egyesületet attól, hogy az adatok, iratok vizsgálata során az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett észlelhető nyilvánvaló valótlanságokat feltárja.

Az adatellenőrzés során azonban az eredeti okiratok megszemlélése nem tartozik az egyesület feladatába.

Az alombejelentő ellenőrzése eredményeként az Egyesület érdemben nyilatkozik a MEOESZ felé arról, hogy az alombejelentő alapján a törzskönyvezést engedélyezi-e, továbbá arról is, hogy a törzskönyv alapján milyen fajtájú igazolás kiadását engedélyezi (regisztrációs lap „R” vagy „RC” jelzéssel, standard származási lap vagy prémium származási lap). Az alombejelentő ellenőrzés eredménye a MEOESZ-t köti, amennyiben ennek eredményeként a tözskönyvezési eljárás további menetével a tenyésztő nem ért egyet, a MEOESZ döntése ellen a MEOESZ Tenyésztési Bizottságához fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az alombejelentő ellenőrzéséhez alomellenőrzés szükséges, úgy alomellenőrzésenként az Egyesületre irányadó ellenőrzési határidő 15 nappal meghosszabbodik.

V/B. Standard és Prémium származási lap kiadásának feltételei az Egyesületnél

Standard származási lap: Azon, származási lapra jogosult egyedek törzskönyvi adatairól kiállított legalább 3 generációs, szöveges részében kétnyelvű (angol és magyar) másolat, amely egyed mindkét szülőpárja teljesítette a tenyésztésbe vételhez minimumként meghatározott feltételt vagy feltételrendszert

Prémium származási lap: Abban az esetben, ha a született alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, de az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére.

a./ az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi címek, eredmények bármelyikével:

FCI nemzetközi champion, bármely FCI tagország nemzeti champion címe, Fiatal Európagyőztes, Európagyőztes, Fiatal Világgyőztes, Világgyőztes cím, ÁBE Champion címmel.

és

b./ az alom mindkét szülője rendelkezik 2 db a klinikai és genetikai szűrésekre vonatkozó előírások szerinti  szűrővizsgálattal, (melyek közül az egyik a patella szűrés) amelyek eredményei MENTES -nek kell lennie.

Külföldi fedeztetés esetén a kan kutyának az adott országban előírt tenyésztési feltételekkel kell rendelkeznie a normál törzskönyv kiváltásához.

A PRÉMIUM törzskönyv kiváltásához mindkét szülőnek (a külföldi kan kutyának is)    az a-b./ pontban leírt feltételekkel kell rendelkezni. 

A bérbe vett külföldi szukák esetében minden esetben a ÁBE tenyésztési szabályzat értendő!

V/C. Konfirmációs eljárás az Egyesületnél

Azon egyedek, akiknek szülei nem rendelkeznek tenyészminősítéssel, a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében törzskönyvi regisztrációra jogosultak ugyan, de részükre származási lap csak az adott egyed konfirmációs szabályoknak való megfelelése esetén adható ki. Az Egyesület által lefolytatott konfirmációs eljárás az egyed 12 hónapos korának beöltése után végezhető el (tehát az első születésnapját követő naptól). A konfirmációs eljárás során az egyed küllemi bírálatára kerül sor, mely küllemi bírálat során igen nyomatékos bírálati szempont kell legyen az adott fajta standardjában kizáróként meghatározott hibák vizsgálata. Amennyiben ilyen hiba feltárásra kerül, úgy az egyed konfirmációs eljárása sikertelennek minősül, meg nem ismételhető és az egyed származási lapra nem válik jogosulttá. A konfirmációs eljárás során két minősítés születhet: „sikertelen konfirmáció” és „sikeres konfirmáció”. Egyebekben a konfirmációs eljárás lebonyolításának rendjére a tenyészszemle szabályai irányadóak, arról konfirmációs bírálati lap és konfirmációs összesítő kerül kiállításra, ezek kezelési szabályai a tenyészszemle iratainak szabályaival egyezőek. 

Az „R” jelű regisztrációs lappal rendelkező egyed egész életében nem jogosul konfirmációs eljárásra.

 

V/D. A törzskönyvezési eljárás során az egyesület egyéb feladatai

Az Egyesület ezen körbe tartozó feladatait a MEOESZ szabályzatai és a fajtagondozói megbízás tartalma szerint végzi.

2. A törzskönyvezés célja

A tenyésztési adatok, öröklődő tulajdonságok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, oly módon, hogy az egyes egyedek tenyésztési szempontú előnyös tulajdonságai felismerhetőek legyenek. Egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett eb állomány alakuljon ki, amelynek nemesítése, teljesítményének fokozása lehetővé válik.

2.1. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételei

Az alombejelentő ellenőrzése során figyelembe kell venni, hogy csak olyan egyedek törzskönyvezhetőek, amelyeknek mindkét szülője törzskönyvi regisztrációval rendelkezik.

Nem FCI partner tagszervezetek által kiállított származási igazolással rendelkező kutyák utódai törzskönyvi nyilvántartásba nem bevezethetőek.

Korhatár alatti és feletti párosításból származó egyedek utódai csak az esetben   törzskönyvezhetőek,  amennyiben a párosítási engedélyt az egyesület elnöke előzetesen megadta.

Annak a tenyésztőnek, aki FCI törzskönyvi regisztrációért folyamodik, rendelkeznie kell az FCI-nél  regisztrált kennelnévvel és az FCI Ügyrend szerint hazai honosságúnak kell minősülnie. A regisztrált kennelnév meglétének ellenőrzése a MEOESZ feladata.

Szoros rokontenyésztésből (apa-lánya, anya-fia, ugyanazon szülőktől származó testvérek) született egyedek nem törzskönyvezhetőek. Kivétel: az elnök indokolt esetben és előre engedélyezheti (kivételes vérvonalmentés, stb.)

 

2.2. Törzskönyvezhető egyedek

Csak azon egyedek vehetőek törzskönyvi nyilvántartásba, amelyek szülei rendelkeznek legalább 3 generációra zárt FCI által elismert törzskönyvvel. A törzskönyvről származási lap kiállítására azon egyed tarthat igényt, ha az egyed mindkét szülője rendelkezik a jelen szabályzat szerint a tenyésztésbe vételhez szükséges tenyészthető minősítéssel és az utód maga az FCI standard által kizáró tulajdonságnak/hibának minősített ismérvvel nem rendelkezik. Amennyiben a szülők a szükséges tenyészminősítést nem szerezték meg, úgy az egyed törzskönyvezhető, de részére csak regisztrációs lap állítható ki, „RC” jelzéssel. Az RC jelzésű regisztrációs lappal rendelkező egyed jogosult a konfirmációs eljárás lefolytatására. Ha az egyed szülei azért nem rendelkeznek tenyészminősítéssel, mert bármelyikük vagy mindkettőjük a tenyésztésből kizárt, az utód „R” jelzésű regisztrációs lapra jogosult és konfirmációs eljárásra egész életében nem jogosult. Amennyiben az egyed születésétől kezdve a fajtastandard szerinti kizáró körülménnyel rendelkezik, törzskönyvezhető, de részére csak „R” jelzésű származási lap állítható ki, és egész életében nem jogosult konfirmációs eljárásra.

A külföldön keletkezett tenyészminősítések elismerését a jelen szabályzat alanti rendelkezései szabályozzák.

 

2.3. A törzskönyvezési eljárás kapcsán érvényesülő határidők, egyéb szabályok

Az eljárásra a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata irányadó, az ott nem szabályozott részletes eljárás az alábbi:

Az alombejelentést a szuka tulajdonosa végzi. Az alombejelentéssel egy időben regisztráltatni kell a szülők minősítéseit és tulajdonjogát, vagy be kell jelenteni a rá vonatkozó tenyésztési kölcsönadási szerződést. Ha a tenyészkutyák több személy tulajdonában vannak, akkor erről a tulajdonosok között írásos szerződést kell kötni, amelyből az egyes tulajdonosok jogai és kötelességei világosan kitűnnek, és ezt az alombejelentési nyomtatványhoz csatolni kell.

Az alombejelentést legkorábban a kölykök chipezése után, de legfeljebb a kölykök 6 hónapos koráig lehet megtenni.

Az alombejelentőt a tenyésztő aláírja, ezzel a rajta közölt adatok és mellékletek valódiságát igazolja.

 

2.4. Az adatok hitelessége

A tenyészszemle eredménye a tenyészszemlén képződik. Nyilvántartási kötelezettsége az egyesületnek van. Nyomtatványa a tenyészszemle bírálati lap.

Az adatok valódiságáért a bírálatot lefolytató tenyészszemle bíró, valamint a tenyészszemlét lebonyolító szervezet vezetője felel.

A szűrővizsgálat eredménye az állatorvosnál képződik. Jelentési kötelezettsége a tenyésztőnek van, aki legkésőbb a tenyészszemlén átadja az Egyesület részére, ahol feldolgozzák és irattározzák.

Az adatok valódiságáért a szűrést végző állatorvos, a törzskönyvben való megjelenítésükért a MEOESZ felel.

 

2.5. A szuka tulajdonosok felelőssége:

- mielőtt tenyésztésbe kezd, tájékozódik a tenyésztési feltételekről,

- tenyésztési elképzelés esetén kennelnevet vált a kijelölt kinológiai szövetségnél,

- csak a tenyésztési feltételekkel rendelkező egyedekkel tenyészt,

- csak olyan kannal pároztat, aki a tenyésztési előírásoknak megfelel, és a fajta fejlődését szolgálja az adott párosítás,

- betartja az Egyesület tenyésztésre vonatkozó szabályzatait,

 

2.6. A kan tulajdonosok felelőssége:

- fedeztetést kizárólag tenyésztési feltételekkel rendelkező kutyával folytat,

 

2.7. Szankciók

Az adatokkal való visszaélést, szándékosan hibás adatszolgáltatást, hamisítást az egyesület  szankcionálja, az minden esetben eljárást, szükség esetén hatósági, büntető feljelentést von maga után.